REGULAMIN

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ANIOŁ NA…”

Adresaci Konkursu:
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczący się w:
• szkołach ogólnodostępnych;
• szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych;
• szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych;
• specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

UWAGA! Konkurs NIE dotyczy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej!!!

Cele Konkursu:
• Zaprezentowania umiejętności plastycznych i talentu przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
• Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
• Integracja pomiędzy uczniami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.
• Zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych.

Warunki uczestnictwa:
1. Jedna placówka może zgłosić do udziału w konkursie 10 prac plastycznych wykonanych przez różnych uczestników.
2. Prace konkursowe muszą zostać przesłane/dostarczone na adres podany przez Organizatora do dnia 20 listopada 2017 roku. 

Zasady Konkursu:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiała postać anioła.
2. Postać anioła powinna się odnosić do jakiejś konkretnej sytuacji lub okoliczności (np. anioł na dobry humor, na szczęście, na dobry sen, na radosny dzień, na udaną podróż, itp.).
3. Nazwa anioła musi się znaleźć na przodzie pracy plastycznej.
4. Obowiązkowy format pracy to A4 (210 mm na 297 mm).
5. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, z zastrzeżeniem, by jej ekspozycja była możliwa do zamknięcia w antyramie. 
6. Na odwrocie pracy należy przykleić wypełnioną metryczkę.
7. WZÓR METRYCZKI W PDF → do pobrania, WZÓR METRYCZKI W WORD → do pobrania.
8. PRACE NIEZGODNE Z REGULAMINEM NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE!

Komisja konkursowa:
• Komisję konkursową powołuje Organizator.
• Decyzja komisji konkursowej jest niepodważalna i ostateczna.

Kryteria oceny:
W ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:
• zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu,
• zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu,
• umieszczenie nazwy anioła na przodzie pracy,
• pomysłowość i oryginalność wykonania,
• estetyka wykonania.

Zgłaszanie prac konkursowych:
1.Prace konkursowe należy przesłać/dostarczyć do dnia 20 listopada 2017 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Bukownie
ul. Szkolna 8
32 – 332 Bukowno
z dopiskiem na kopercie „Regionalny Konkurs Plastyczny – Anioł na…”
2. Przesyłka musi zawierać pracę plastyczną uczestnika z wypełnioną i przyklejoną na odwrocie metryczką. Przesyłka może zawierać wszystkie prace z danej placówki.
3. Prace można także dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie w godzinach 7.30 – 14.30.

Ogłoszenie wyników Konkursu:
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce podczas uroczystej gali finałowej 11 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na witrynie www.aniolna.fundacjabowarto.pl, zaś laureaci powiadomieni telefonicznie.

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
Dodatkową formą nagrody dla wszystkich uczestników będzie pokonkursowa wystawa zorganizowana w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie w grudniu 2017 roku, a po jej zakończeniu prace zostaną przekazane na ręce sponsorów i partnerów przedsięwzięcia.
Laureaci są zobowiązani do odbioru nagród podczas uroczystej gali finałowej.
Laureaci, którzy nie stawią się na gali są zobowiązani do odbioru nagród we własnym zakresie, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem, jednak nie później niż do dnia 25 lutego 2018 roku.
Nagrody nieodebrane przechodzą na własność Organizatora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Każdy uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie jego wizerunku w celach informacyjnych, marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z konkursem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszystkich innych wydawnictwach.

Nadesłane na konkurs prace stają się własnością Organizatora.

Uczestnicy biorący udział w gali finałowej konkursu dojeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.

Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga wyłącznie Organizator.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej jego interpretacji.